EcoMacro

Projektet EcoMacro – Ecosystem impact of large-scale Marcroalgae cultivation fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2018.

På verdensplan er der stor opmærksomhed omkring dyrkning af tang som en ny og bæredygtig ressource til både fødevarer, foder og biomolekyler af høj værdi. Men hvordan påvirker dyrkning af tang i stor skala vores havmiljø? Det gik 12 forskere i dybden med at undersøge i maj/juni 2018, hvor den hidtil mest tilbundsgående europæiske miljøundersøgelse af tangdyrkning i stor skala fandt sted i Danmark. Togtet EcoMacro foregik ombord på Aarhus Universitets forskningsskib Aurora med støtte fra Dansk Center for Havforskning.

Tang, havmiljø og klima

Når tang vokser, optager det næringsstoffer fra havvandet, og når man høster tangen, fjerner man næringsstoffer fra havmiljøet. Samtidig optager tang ved fotosyntese CO2 og udskiller ilt. Derved modvirker dyrkning af tang potentielt både ophobning af CO2 i atmosfæren, forsuring af havmiljøet og iltsvind. Ligeledes mener man, at tangdyrkning – på samme måde som naturlige tangskove –har en positiv effekt på biodiversiteten i et område, fordi tangskovene skaber et levested for mange forskellige dyr og planter i havet.

Det vil sige, at tangdyrkning giver os en mulighed for at forbedre havmiljøet. Vi ved bare endnu ikke hvor omfattende, de positive effekter er. Og vi ved heller ikke om tangdyrkning i stor skala også har negative konsekvenser for havmiljøet. Derfor kræver det nærmere undersøgelser, før vi skruer op for produktionen af tang i Danmark.

Arbejde på tanglinerne set fra oven

På togtet undersøgte de 12 forskere tangens effekter på næringsstof- og kulstofkredsløb i havet, samt biodiversitet og ilt-, bund-, strøm- og lysforhold. Undersøgelserne foregik dels ud for Grenå, hvor Aarhus Universitet og AlgeCenter Danmark har et 20 hektar stort areal til dyrkning af tang, dels ud for Horsens Fjord, hvor Hjarnø Havbrug har et tangdyrkningsanlæg på 100 hektar. Tolv mand (M/K) knoklede i døgndrift ombord på Aurora, en gummibåd og en arbejdsbåd både med prøvetagning i og omkring tangmarkerne, med kontrollerede forsøg i store bassiner på dækket af Aurora og med at filme tangen både under vandet og ovenfra med drone. Vejret var virkelig godt, så alt gik som planlagt.

Forskerne arbejder nu på at oparbejde resultaterne, så de kan komme i spil til rådgivning af bl.a. de danske og europæiske miljømyndigheder i forbindelse med udarbejdning af de kommende vandmiljøplaner, og Kystdirektoratet i forbindelse med behandling af ansøgninger om nye dyrkningsanlæg i danske farvande. Samtidig forventes resultaterne at blive publiceret både i videnskabelige tidsskrifter og mere populærvidenskabelige medier.

EcoMacro står for Ecosystem impact of large-scale Macroalgae cultivation. De deltagende forskere kom fra Aarhus Universitet (Institut for Bioscience), Marine Science and Consulting, DTU Aqua, Roskilde Universitet og SINTEF i Norge. Forskerne samarbejder i forvejen på forskellige projekter omkring dyrkning af tang, bl.a: Tang.nu (Villum Fonden og Velux Fonden), Macrofuels (EU Horizon 2020), MAB4 (Innovationsfonden), og MacroSea (det norske forskningsråd). Togtet blev ledet af seniorforsker Annette Bruhn fra Aarhus Universitet, Bioscience.

Sukkertang på line

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2018/ecomacro
25 JUNI 2024