AU Limfjorden 2017

Projektet AU-Limfjorden 2017 – Western Limfjord Pockmark Investigation, Visby Bredning 2017 fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2017.

Togtet til Visby Bredning i maj måned 2017 havde til formål at kortlægge og undersøge en række formodede såkaldte pockmarks på havbunden. Pockmarks er en type geologiske strukturer, som kendetegnes ved markante veldefinerede forsænkninger (huller) på havbunden, og som dannes ved udsivning af olie, gas eller porevand fra undergrunden. Tidligere undersøgelser fra Visby Bredning havde påvist forekomsten af tre større huller og endvidere fundet olie på bunden af et af disse huller, dog uden at klarlægge dannelsesmekanismen for hullerne.

De nye undersøgelser bestod af en række sedimentkerner kombineret med en omfattende indsamling af havbundsbathymetriske data (multibeam) samt højopløselige 2D og 3D seismiske data fra undergrunden i Visby Bredning. Formålet var dels at belyse den dybere geologiske sammenhæng og dannelsesmekanisme af forsænkningerne, dels at undersøge, hvorledes forsænkningerne har udviklet sig over tid med henblik på at forudse deres videre forløb. Et andet fokus for feltarbejdet relaterede sig til undersøgelser af, hvorledes kulbrintegasser, som forventes at optræde i pockmarks i forhøjede koncentrationer, påvirker sammensætning og aktiviteten af det mikrobielle samfund i forhold til områder udenfor pockmarks. Derfor blev der indsamlet et kernetransekt imellem to af forsænkningerne, hvorfra der blev taget prøver til bestemmelse af porevandskoncentrationer af kulbrintegasser, sulfat, klorid samt til DNA-baserede analyser af det mikrobielle samfunds størrelse og sammensætning.

Analysearbejdet af de indsamlede data er i øjeblikket i fuld gang, og de foreløbige resultater viser, at der er langt flere forsænkninger på havbunden i Visby Bredning end hidtil antaget. Forsænkninger er kendetegnet ved at have stejle sider, være omkring 3 m dybe og mellem 40 og 500 m brede i diameter. De seismiske data viser desuden en tydelig sammenhæng med underliggende geologiske strukturer, som ser ud til at have spillet en rolle i placeringen af forsænkningerne.

Der blev desuden observeret en betydelig forskel på artssammensætningen af det mikrobielle samfund i sedimenter i og udenfor forsænkningerne. Der arbejdes på at forstå, hvorledes disse forskelle relaterer sig til sedimentets geokemi og påvirkning af kulbrinter.

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2017/au-limfjorden-2017
23 JULI 2024