NorthGreen2017

Projektet NorthGreen2017 – North-East Greenland Expedition 2017 fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2017.

Fra 11. september til 1. oktober 2017 udgjorde det danske forskningsskib Dana platformen for NorthGreen2017, en 5576 km lang international (dansk-grønlandsk-canadisk-italiensk-norsk) og multidisciplinær forskningsekspedition i farvandet ud for NØ-Grønland. Ekspeditionen kombinerede forskning i fysisk oceanografi, biologi og geologi.

I alt 20 forskere og studerende fra de deltagende lande samt 18 søfolk deltog i ekspeditionen. Togtet var finansieret af Dansk Center for Havforskning med medfinansiering fra Natural Science and Engineering Research Council, Canada.

Formålet med ekspeditionen var at undersøge ændringer i havcirkulation, havisudbredelse, sedimenttransport og ferskvandsudledning fra grønlandske gletsjere i dag og tilbage i tid samt at vurdere, hvordan disse ændringer i det fysiske miljø påvirker pelagiske/bentiske økosystemer og mikrobiologiske processer.

Under ekspeditionen blev der indsamlet en lang række forskellige data og materiale til senere analyse. Der blev i alt indsamlet omkring 2200 km overfladenære seismiske (subbottom profiler) data, ADCP og ekkolod-data, CTD og undervejs-CTD-målinger, turbulensmålinger, vandprøver, fyto- og zooplanktonnet-prøver samt overfladesediment og marine sedimentkerner fra i alt 29 forskellige stationer (se figuren); dog blev ikke alle analyser foretaget på alle stationer. Nogle analyser og præparationer blev foretaget om bord på Dana, men langt de fleste data og det meste materiale vil først blive analyseret på forskernes hjeminstitutioner.

Analysearbejdet af de indsamlede data er i øjeblikket i fuld gang, og det forventes, at ekspeditionen vil fortsætte med at bidrage til dansk og international forskning i en længere årrække. En række videnskabelige artikler, byggende på resultaterne fra denne ekspedition, vil bidrage med betydelig ny viden inden for alle de relevante forskningsfelter.

Ekspeditionen havde også en betydelig uddannelsesmæssig vinkel, idet en række yngre forskere og studerende deltog som integrerede medlemmer af forskningsteamet. En række bachelor-, speciale-, ph.d.- og postdoc-projekter vil også nyde godt af data og resultater fra ekspeditionen.


Figur: NorthGreen2017 ekspeditionens rute, eksklusive transit til og fra undersøgelsesområdet. De lilla linjer viser overfladenære seismiske profiler, mens gule prikker viser placeringen af stationer, hvor der blev indsamlet data (CTD, vandprøver, plankton og/eller sedimenter). Det batymetriske kort er baseret på GEBCO.

 

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2017/northgreen2017
25 JUNI 2024