FN’s tiår for havet – den danske, grønlandske og færøske komité

Danmark, Grønland og Færøerne har i fællesskab etableret en komité, hvis aktiviteter skal løfte FN’s Verdensmål med afsæt i FN’s Ocean Decade-vision ’The science we need for the ocean we want’.

Komitéens formål & opgaver

Den danske, grønlandske og færøske komité blev etableret i 2023 på opfordring fra den mellemstatslige oceanografiske kommission (UNESCO-IOC), der med FN-mandat står for at planlægge og koordinere FN’s tiår for havet internationalt.

Komitéens arbejde har til formål at bidrage til målsætningerne for ’Tiåret for havet’ ved at generere data, information og viden, som er afgørende for at skabe mere robust og forskningsbaseret marin forvaltning på globalt, regionalt, nationalt og lokalt niveau.

Komitéen faciliterer og koordinerer aktiviteter knyttet til tiåret, som har fokus på danske, grønlandske og færøske havområder. Det sker ved at skabe fora og engagere og motivere til igangsættelse af initiativer indenfor de forskningsprioriteter, som komitéen fastlægger.

Gennem forskning og initiativer arbejder komitéen, som en del af et globalt fællesskab, for et velfungerende, produktivt, modstandsdygtigt, bæredygtigt og inspirerende hav.

Komitéens organisering

Komitéen består af op til 23 medlemmer, som tilsammen har som primær funktion at fungere som udviklere og samlingspunkt for aktiviteter og prioriteter under tiåret.

Årligt afholder komitéen en workshop, hvor de nationale forskningsprioriteter drøftes, og nye perspektiver inddrages. Dette skal sikre løbende opdatering og tilpasning af prioriteterne til nybrud inden for forskning, ny national infrastruktur, internationale aktiviteter, blandt andet på baggrund af indstillinger fra temagrupperne, samt involvering af relevante interessenter.

DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) er nationalt kontaktpunkt for det globale samarbejde med UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) og havforskningskommission IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission). DMI var vært for en Ocean Decade-workshop den 7. februar 2023, hvor komitéen blev nedsat.

Ni temagrupper

Komitéens arbejde er forankret i involverende og åbne temagrupper, som danner baggrund for tiårets prioriteter med udgangspunkt i de udfordringer (Decade Challenges), der er identificeret for tiåret, eller andre særlige igangværende aktiviteter (Decade Actions).

Temagrupperne har til formål at diskutere relevansen og kvalificere udfordringerne i en grønlandsk, færøsk, dansk og/eller regional kontekst ved blandt andet at pege på nye mulige konkrete aktiviteter.

TG1: Samskabelse og synergier

Naturen skal sameksistere på lige fod med mennesker. Gruppen søger at skabe synergier mellem initiativer, partnerskaber og projekter på internationalt, EU-, nationalt og lokalt niveau.

TG2: Ocean Literacy

Øget viden og forståelse af havet er en central forudsætning for at opnå målene om bæredygtig udvikling. Gruppen fokuserer på at øge folks viden om havet, styrke opmærksomhed og engagement samt øge handlemuligheder, der forbedrer og genopretter havmiljøet.

TG3: Data, monitering og ny infrastruktur

Temagruppen har til formål at skabe overblik og samarbejde omkring havets data, så de er tilgængelige for alle interessenter.

TG4: Energiinfrastruktur, herunder naturhensyn

Temagruppen har til formål i sin første fase at dele viden om udviklingen inden for feltet blandt gruppens medlemmer, der repræsenterer mange væsentlige aktører.

TG5: Forudsigelser og forvaltningsscenarier for kystnære marine systemer

Gruppen har til formål at udvikle en hybrid modelplatform for kystnære marine fysiske, biogeokemiske og biologiske systemer.

TG6: Kystnær naturgenopretning og økosystemtjenester

Under udarbejdelse.

TG7: Bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Temagruppen har fokus på, at fiskeri og akvakultur skal foregå bæredygtigt i forhold til sociale og økonomiske forhold samt i det miljø, hvori aktiviteten foregår.

TG8: Et forudsigeligt hav, Nordatlanten og Arktis

Havene er vigtige for det globale klimasystem og produktionen af marine ressourcer, hvorfor det er nødvendigt med mere viden om forholdene i havene, som de var i fortiden og er i nutiden, for at forudsige, hvordan de vil blive i fremtiden.

TG9: Biologisk diversitet

Temagruppen bidrager til at opnå indsigter i økosystemer med særlig opmærksomhed på nye værktøjer inden for biodiversitetsovervågning såsom DNA.

Læs mere om komitéens temagrupper, og hvordan man tilmelder sig  

 

https://www.havforskning.dk/om-dansk-havforskning/fn-havets-tiaar-komite
25 JUNI 2024